Saltar ao contido

O Castro das Travesas (Travesas hill fort)

Castro_aérea

Acesos desde A Coruña, Santiago e Betanzos. / Access from A Coruña, Santiago and Betanzos
Acesos desde A Coruña, Santiago e Betanzos. / Access from A Coruña, Santiago and Betanzos

O Castro das Travesas é moi interesante polo seu bon estado de conservación (moi completo), polas grandes dimensións e a súa complexidade (ten moitos recintos).

En 2006 realizouse unha profunda limpeza vexetal que permitiu ver case a totalidade do castro.

The Travesas hillfort is very interesting for its good preservation (very full), and its large dimensions and complexity (many have enclosures).

In 2006 we carried out a vegetable clearance that allowed to see almost the entire settlement.

As escavacións arqueolóxicas centráronse nas entradas monumentais da croa e do ante-castro, unha porcentaxe moi pequena da superficie total do castro, pero que teñen aportado grandes resultados.

 

O castro consta dun recinto principal ou croa rodeado por outros recintos. Cada un destes espazos está configurado por sistema de muralla e foxo.

  • Castro_áreasAs murallas poden alcanzar 3 e 4 metros de altura e os foxos foron escavados na rocha e poden ter 2 e 3 metros de profundidade.
  • O aceso contou con tres entradas monumentais, das que foron parcialmente escavadas dúas. Existe un camiño ou vía principal (sen escavar) que une as entradas cun trazado sinuoso.
  • A amplitude de algún foxo puido ter permitido seu uso como corredor interno para aceder ás plataformas laterais. En tempos recentes tiveron esa utilidade.

Archaeological excavations have focused in the monumental entrances of the main enclosure and the precinct, all them are a very small percentage of the total area of the settlement, however have brought great results.

The settlement consists of a main enclosure surrounded by other precincts. Each of these areas is set by system of wall and ditch.

– The walls can reach 3 to 4 meters high and the ditches were excavated in rock and can have 2 and 3 meters deep.

–  Access featured three monumental entrances, of which two have been partially excavated. There is a main way (excavated) linking inputs, which has a winding route.

–  The range of a ditch could have allowed its use as internal corridor to access the side decks. In recent times had such a feature.

castro_aérea_emprazamento

A pesar do castro estar emprazado nunha chaira, a entrada orixinal estaba orientada a unha ladeira, quizá para mellorar a protección, dificultando o paso.

Despite the settlement being situated on a plain, the original entrance was targeted to the slope, perhaps to improve protection, hindering the passage.

Mais información aquí: https://castrodastravesas.wordpress.com/category/o-castro-the-hill-fort/

More information here: https://castrodastravesas.wordpress.com/category/o-castro-the-hill-fort/

%d bloggers like this: