Saltar ao contido

(3/4) Aleida na Coruña: Contactos con Britania / Aleida in Corunna: Contacts with Britain

Anel - 1ªm

Esta é unha historia que comeza na Torre de Hércules e que remata no castro das Travesas, cun nexo común: os contactos con Britannia.

This is a story that begins in the Hercules´ Tower (roman lighthouse) and ending in settlement of Travesas, with a common bond: the contacts with Britannia.

 

Porqué comezamos na Torre de Hércules… anteriormente do ciclo Aleida na Coruña

1/4 Aleida na Coruña: a Torre da Central de Telefónica un eloxio da Torre de Hércules.

2/4 Aleida na Coruña: O bispo Xelmirez e a Torre de Hércules.

 

A Torre de Hércules e Britannia

Hercules’ Tower and Britannia

Os achados da escavación da Torre de Hércules deron moita información e matizaron moitas cousas que se sabían ou se intuían.

A Torre é unha infraestrutura de sinalización mariña, polo que sabíase que a súa construción tiña que estar relacionada coas necesidades do tráfico naval en época romana. Especulábase sobre a posibilidade de ser continuidade de unha outra estrutura galaica precedente. Son coñecidas as singraduras mariñas no final da Idade do Bronce, a presenza na comarca de unha factoría metalúrxica desa época (castro de Cabo Cociñadoiro ou Ponta dos Muros), e as bondades como fundeadoiro natural da bocana da Coruña.

Mais os resultados das escavacións de J.M. Bello (2009: 61ss) na Torre sinalan unha relación con Britannia. Cerámicas de paredes finas, lucernas (lámpadas de aceite) con volutas e sigillatas da forma 29 foron achadas nun nível antigo (número 1686). Estas pezas sitúan a construción do faro na segunda metade do século I d.C., no contexto da conquista de Britannia por parte do imperador Claudio.

The findings from the excavation of the  Hercules’ Tower have provided a lot of information and they have nuanced many ideas which we already knew or intuited.

The Tower is a marine signaling infrastructure, so it was known its construction had to be related to the needs of naval traffic in Roman time. It speculated about the possibility of being continuity of another galician precedent structure. They are known as marine voyage at the end of the Bronze Age, the presence in the region of a metallurgical factory that time (Cociñadoiro or Ponta dos Muros hillfort), and the benefits of such natural anchorage estuary of Corunna.

But in Tower, the results of the excavations conduted by J.M. Bello (2009: 61ss) indicate a relationship with Britannia. Ceramic with thin walls, oil lamps with volutes and sigillata form 29 were found in an ancient level (number 1686). These pieces indicate the construction of the lighthouse in the second half of the first century A.D., in context of the conquest of Britannia by the roman Emperor Claudius.

O Corredor Atlántico

The Atlantic Corridor

proyecto-cfa-effiplat-para-el-impulso-de-corredor-atlanticoJ.M. Bello, nun repaso minucioso, fainos ver como na conquista de Britannia se ben o continxente de tropas cruzaron desde a Galia, a loxística foi transportada por mar. Sobre todo o aceite necesario para as lucernas ou candeas romanas. Durante os séculos I ao III d.C. o aceite proviña da Bética e tiña como destino aprovisionar às tropas. A partir do século III d.C. o aceite provén do Norte da África e ten unha clara finalidade comercial. En ambos casos o transporte había de pasar polo Corredor do Atlántico diante da Coruña…, hoxe en día o antigo faro é emulado pola moderna Torre de Comunicacións do Dique de Abrigo na Coruña.

J.M. Bello, in a thorough review, makes us see how the conquest of Britannia while the contingent of troops crossed from Gaul, logistics was transported by sea. Especially the oil necessary for the Roman lamps. During the first century A.D. the oil came from the Bética and was to supply the troops. From the third century A.D. the oil comes from North Africa and has a clear business purpose. In both cases the transport was going through the Atlantic Corridor in front of  Corunna… today the ancient lighthouse is emulated by the modern tower of communications in the breakwater of Corunna.

barrel_albinus
Barrel slave of Vindolanda
trajano_1
Trajan’s Column: download barrels of a boat

Os contactos entre a Península Ibérica e Britannia tamén están acreditados por outros restos. No campamento romano de Vindolanda, xunto ao muro de Adriano, ten aparecido unha duela dunha pipa ou bocoi dun productor hispano chamado “Albinus”. Non sabemos se a barrica pasou por Coruña…..
A intensidade deste comercio deixou pegada.  Paulo Orosio  (385-420±) foi un intelectual galaico-romano e gran viaxeiro , o cal indicou a grande relación da Coruña e seu faro con Britannia no seu libro Historia contra os pagáns: No segundo ángulo de rumbo, onde é situada a cidade de Brigantia Gallæciæ érguese un faro impoñente (o cal) queda entre unhas poucas obras memoriais do traxeto para a Britannia“.

Contacts between the Iberian Peninsula and Britannia are also accredited by other remains. In the Roman camp of Vindolanda, along Hadrian’s Wall, it has appeared a barrel slave of a Hispanic producer called  “Albinus”. We do not know if the barrel passed by Coruna …

The intensity of this trade left trace. Orosius (385-420 ±) was a Roman-Galician intellectual and great traveler, he indicated the large relationship of Corunna and its lighthouse with Britannia in his book History against pagans: “In the second course angle, where is located the city of Brigantia Gallaeciae stands an imposing lighthouse sits between a few memorials monuments in the journey to Britannia.”

Lendas e contactos

Legends and contacts

Nesa época (385-410) os romanos inician o abandono de Britannia, que culmina definitivamente en tempos do imperador Honorio. A partir deste momento o mundo precedente brito-romano comeza a desaparecer, ainda que a invasión anglo-saxona da Illa non é tan masiva como tradicionalmente se consideraba. Desaparece unha forma de vida que, en parte, era alimentada con aquelas viaxes comerciais. Os dados das escavacións informan que a ocupación tardo-romana (a última daquela) pódese situar entre os séculos V-VI.  Segundo J.M.Bello este marco cronolóxico resulta coerente nun momento que acontecen as invasións que tiran o sistema organizativo romano, e posteriormente o dominio dos árabes a partir do século VIII. Así Torre xa non será precisa e faltará atención o cal implicará a súa decadencia, que coñecemos con certeza nos tempos do rei Bermudo II no século XI, e tamén pódese intuir no uso das ruínas da Torre no século X na defesa da costa frente aos viquingos.

Parece que algúns britóns escapan para a Armórica -terra de Asterix-, e outros baixan até o Noroeste da Península Ibérica onde fundan o bispado de Britonia (Santa María de Bretoña, A Pastoriza, Lugo), coa singular figura de Maheloc mencionado nas actas do Concilio de Braga II (572) “britonorum ecclesiae episcopus”. Sabemos que este bispado terá certa perduración  pola partcipación no Concilio IV de Toledo no 633.

Tal vez, a aparición de Breogán no libro “Lebor Gabála Érenn” ou “Libro das invasións”, escrebido entre os anos 800 e 1200 no que se liga a Torre coas Illas Británicas, poda reflectir aquelas antergas relacións nun plano mítico. Un caso semellante pode ser o relato sobre o monxe Trezenzonio. O relato foi escrebido no século XI mais pode pertencer ao século VIII, segundo cal o monxe subiu á Torre e viu a Gran Illa do Solsticio, e marchou para ali e logo retornou. Adoitase considerar que esta persoaxe ten certas similitudes con Ith fillo de Breogán…

Quizá a posíbel presenza destes britóns estexa relacionada co funcionamento desas antigas conexións mariñas através do Corredor Atlántico. No castro das Travesas achamos un outro indicio…

At that time (385-410) the Romans started the abandonment of Britannia, which culminates in the final days of the Emperor Honorius. Since then the previous Roman-British culture begins to fade, although the Anglo-Saxon invasion of the Island is not as massive as traditionally considered. A way of life disappears, that was partly, fueled by those commercial journeys. The sesults of the excavations indicate that the late Roman occupation can be located between the V-VI. According J.M.Bello this chronology is coherent when the invasions happen and the Roman organization collapses, and then the Arabs domain from the eighth century. At this time, the Tower is not necessary, and lacks attention which imply its decline. We know for sure this condition at the time of King Bermudo II in the eleventh century, and can also be sensed in the use of the ruins of the Tower in the tenth century to defend the coast facing the Vikings .

It seems that some Britons escaped to Armorica, the land of Asterix, and others went down to the northwest of the Iberian Peninsula where they founded the bishopric of Britonia (Santa Maria de Bretoña, A Pastoriza, Lugo, Galicia), with singular figure of Maheloc mentioned in the minutes of the Second Council of Braga (572) “britonorum ecclesiae episcopus”. We know that this will have some endurance bishopric partcipación in the Fourth Council of Toledo in 633.

Perhaps the appearance of Breogan in the book “Lebor Gabála Érenn” or “Book of Invasions”, written between the years 800 and 1200 in which connects to Tower with the British Isles, it can reflect those ancient relationships in a mythical level. A similar case can be the story about the monk Trezenzonio. The report was written in the eleventh century but may belong to the eighth century, according to which the monk climbed the tower and in top he saw the Great Island of the Solstice, and went over there and then returned. Usually it is considered that this character has certain similarities with the Breogán’ son Ith…

Maybe the possible presence of these Britons is related to the functioning of these ancient marine connections through the Atlantic Corridor. In Travesas settlement  we found another evidence ….

E a nosa historia remata nas Travesas

And our story ends in Travesas

anel-as-travesas
Ring of Travesas

Na escavación de 2007 apareceu un pequeno tesouriño tardo-romano. Estaba formado por un conxunto de moedas tardías e unha xoia, depositados nunha saquiña de coiro que foi ocultada no muro do aceso á croa (ver plano de castro).

valentiniano-iii
Valentiniano III (424-455)

A xoia é un anel de ouro con filigranas en espiral e un vidro engastado. Algo lindo mais coerente no contexto dun tesouriño. Inicialmente as filigranas fixéronnos pensar nunha orixe local…

Mais novos achados en Gran Bretaña fíxonos reconsiderar aquela interpretación. O tipo de filigranas correspondíase con moitas da ourivesaria anglo-saxona; ademais coincidía a preferencia polo engaste de vidro azul… Non tiñamos dúvidas. A cronoloxía tamén resultaba coerente: entre as moedas había unha do imperador Valentiniano III (424-455), de cando Britannia xa fora desocupada polos romanos.

Asi a fin da historia da relación de Britannia coa comarca da Coruña, que comezara coa construción da Torre, vai poder verse nas Travesas. Nos últimos momentos aínda existe certa ligazón que se visualiza neste anel.

 In 2007 excavation showed a small late Roman treasure. It was formed by a set of late coins and jewelry, deposited a bag of leather that was hidden in the wall of access to the main enclosure of the hillfort (see the hillfort  map).

Jewelry is a gold ring with filigree spiral and a glass encased. Something beautiful more coherent in the context of a treasure. Initially filigree made us think of a local origin …

But new findings in Britain made us reconsider that interpretation. The type of filigrees corresponded with many of the Saxon jewelery; also matched the preference for crimping blue glass … We had no doubts. The chronology also was consistent: among the coins had an emperor Valentiano III (424-455), when the Britannia had been vacated by the Romans.

So the end of the story of the relationship of Britannia with the region of Coruña, which started with the construction of the Tower, will be shown in Travesas. In recent times still there is some link that is visualised in this ring.

Epílogos; camiños por mar e por terra

afterwords; walks by sea and land

vestvergAs Travesas, no interior, fica a 30 km. da costa da Coruña.  Mais teñen un nexo viario que os liga: o que na Idade media foi chamado o Camiño de Faro (pola Torre de Hércules) ou Camiño Inglés, que dirixía aos peregríns desembarcados na Coruña con rumo a Santiago de Compostela. Un deles foi o cruzado británico Osborne en 1147.

Tamén é un camiño de castros como temos dito noutra ocasión.

Na Idade Media o Corredor do Atlántico chamarase Vestverg ou Camiño do Oeste, o cal permite unha navegación segura desde o norte de europa até o Mediterránea desde finaliza da primavera ao inicio do outono. Esta rota é a que utilizarán os viquingos, e por iso pararon pola costa galega e foi preciso utilizar as ruínas do antigo faro romano, e construir, pòr exemplo, o sítio arqueolóxico de a Torre dos Mouros (en Lira, Carnota, segundo as nosas escavacións).

Travesas hill-fort is inside, at 30 km. from the coast of Coruña. But both places have a path which connects them: in the Middle Ages was called the Way of Lighthouse (the Hercules’ Tower) or English Way, which conducted the pilgrims disembarked in Coruña with heading to Santiago de Compostela. In 1147 one of them was the British crusader Osborne.

It is also a way of hill-forts as we have said on another occasion.

In the Middle Ages the Atlantic Corridor was called Vestverg or West Way, allowing safe navigation from northern Europe to the Mediterranean from late spring to early autumn. This route was used by the Vikings, and so they stopped the Galician coast and it had to be used the ruins of the old lighthouse, and build, for example, the archaeological site called Torre dos Mouros (in Lira, Carnota, according to our digs).

aleida_capa
Aleida, comic
Advertisements

Deixar unha resposta

introduce os teu datos ou preme nunha das iconas:

Logotipo de WordPress.com

Estás a comentar desde a túa conta de WordPress.com. Sair /  Cambiar )

Google photo

Estás a comentar desde a túa conta de Google. Sair /  Cambiar )

Twitter picture

Estás a comentar desde a túa conta de Twitter. Sair /  Cambiar )

Facebook photo

Estás a comentar desde a túa conta de Facebook. Sair /  Cambiar )

Conectando a %s

%d bloggers like this: