Saltar ao contido

Outro depósito votivo, algo mais que tesouros na Idade do Ferro. Another votive deposit, something more than treasure in the Iron Age.

Cividade de Terroso_aérea_google

 

Recentemente tivemos o imenso prazer de visitar o castro de Cividade de Terroso (Póvoa de Varzim) guiados por José Manuel Flores actual director das escavacións arqueolóxicas. Este castro ofrece unha secuencia estratigráfica impresionante, para alén dos seus aspetos urbanísticos e de edificación.

José Manuel Flores escavou a casa VII a cal non só forneceu unha secuencia cronolóxica ininterrompida, material e construtiva, desde os inicios no Bronce Final até o momento de abandono. Mais tamén atopou un achado singular.

We have recently had the great pleasure of visiting the hillfort of  Cividade de Terroso (Povoa de Varzim), led by José Manuel Flores, current director of the archaeological excavations. This hill fort presents an impressive stratigraphic sequence, as well as remarkable  planning and building.

José Manuel Flores excavated  building VII,  which not only provided an uninterrupted chronological, material and constructive sequence from the beginnings of the Late Bronze Age until the time of abandonment,  but he also found a singular artifact.

O achado / Finding

IMG_4167
Figure 21 of the book “Subtus Montis Terroso. Patromonio Arqueologico no Concelho de Póvoa de Varzim. By José Manuel Flores & Deolinda Carneiro.

No interior desa edificación, no lado Este, pareceu intacto un vaso inteiro enterrado de forma intencionada.  O vaso atopábase dentro dunha pequena fosa da camada 1,  a cal chegaba até a camada 5 que representa un nível de destruición que se relacionada coa presenza de Decimo Junio Bruto “O Galaico” (139 a.C.) no contexto das guerras contra os lusitanos e os galaicos.

Inside the building on the east side, an intact  pot, which had ben intentionally buried, was found . The pot was within a small hole in  layers 1 to 5. Layer 5 indicates the level of destruction related to the presence of Decimus Junius Brutus “The Galician” (139 BC) in the context of wars against Lusitanians and Galicians.

A cronoloxía / Chronology

IMG_4169
Figure 23 of the book “Subtus Montis Terroso. Patromonio Arqueologico no Concelho de Póvoa de Varzim. By José Manuel Flores & Deolinda Carneiro.
FullSizeRender
Figure 22 of the book “Subtus Montis Terroso. Patromonio Arqueologico no Concelho de Póvoa de Varzim. By José Manuel Flores & Deolinda Carneiro.

Por tanto o vaso é posterior á devastación ocorrida en 139 a.C., e tamén aos tres momentos seguintes de reconstrución do castro (camadas 4, 3 e 2). Segundo nos relatou José Manuel Flores, nese tempo apercébese a influencia romana no urbanismo e na construción.

Isto é importante, posto que non coñecemos nengunha datación absoluta, mais os elementos da cronoloxía relativa son coerentes entre sí. O contexto de influencia romana tamén é manifesto nas características do vaso: foi realizado con roda (torno), con paredes pouco espesas. No interior non se atopou nada agás algúns seixos e xabre.

Se a camada 0, a cal recobre a  que contiña o vaso, pertence aos níveis de romanización e abandono do castro, quizá está peza se poda datar entre o século I a.C e o cambio de Era.

Therefore, the pot must be dated after the devastation occurred in 139 BC, as well as after the three consecutive reconstructions of the hill fort (layers 4, 3 and 2). As   José Manuel Flores has stated, at that time the Roman influence can be clearly perceived in town planning and construction.

This is important, since we do not know any absolute dating, but the timeline items are consistent with each other. The  Roman influence is also evident in the characteristics of the pot, which  was made with a wheel (potter´s wheel), and has thin walls. Inside the pot there not was nothing except some pebbles and clay.

If  layer 0, which covers the one in which  the pot was found, corresponds to the levels of romanization and abandonment of the fort, the vessel may be dated to the first century B.C and the change of era.

Relación co castro das Travesas / Relationship with the Travesas hill-fort

Depósito votivo_contexto
Foxo na zona de aceso do castro das Travesas. Ditch in the access of the Travesas hillfort.

Este achado resúltanos moi interesante. No castro das Travesas ten aparecido un depósito votivo, con algunhas similitudes con Terroso.

Na escavación de 2008, puidemos comprovar que unha parte do foxo que rodea a muralla do antecastro fora condenado. Foi reenchido polo que, daquela, pensamos que era un  simples conglomerado de pedras. Hoxe temos a certeza que se trata dun complexo sistema de cimentación, que foi construído para dar estabilidade ao terreno e por tanto dotar de resistencia á muralla.

No meio de aquel “zuncho” apereceu un depósito votivo, composto por catro cacharros cerámicos inteiros, tres deles sen mostras de uso, xunto con pezas de prestixio como unha doa de vidro e unha fibela omega. O lugar do depósito estaba marcado por un muro “perdido”; quer dicir sen continuidade para os cabos. Por iso foi denominado “muro estela enterrado”. Estas pezas están expostas na sala da Colección Visitábel en Carral. Segundo a tipoloxía dos obxectos consideramos que se poden datar entre o século II a.C e o cambio de Era.

This finding is very interesting for us since in the Travesas hill-fort a votive deposit has been found, with some similarities with Terroso.

In the excavation of 2008, we could see that a part of the ditch that surrounds the walls of the precinct in front of the main enclosure had been covered. It was filled with what we thought  was a mere conglomeration of stones. Today we are sure that this is a complex foundation system, which was built to give stability to the soil and therefore provide resistance to the wall of the precinct.

In that “edge beam”  a votive deposit was found.  The deposit consisted of four entire ceramic pots, three of which showed no signs of having been used, along with pieces of prestige such as a phoenician glass bead and an omega brooch. The place of the deposit was marked by a “lost” wall; that is, one without continuity at  its ends. Therefore, it was called the  “buried stele wall”. All these pieces are exhibited in the exhibition hall of the Museum in Carral. Based on the type of objects, we believe that they can be dated between the second century B.C and the change of era.

Paralelos / Parallelisms

Esta situación ten varios paralelos, o que nos indica que no se trata dunha acción isolada:

This situation has several parallelisms, which indicates that it is not an isolated action:

No castro de Neixón (Boiro, A Coruña), no foxo atopáronse dous tipos de deposicións. Por unha parte, no fundo colocáronse intencionalmente varias pedras de certo tamaño. Este acto denota unha consideración simbólica das pedras (a pesar que descoñezamos o seu significado) e quizá a falta de tratamento externo das mesmas teña a ver co conceito de “arquitectura pouco formalizada ou ambígua”  que estamos a recoñecer en espazos rituais da Idade do Ferro no Noroeste.  Por outra parte, noutro momento tamén foron botados obxectos importados de valor.

In the ditch of the Neixón hillfort (Boiro, A Coruña) two types of deposits were found. On the one hand,  several stones of a certain size were intentionally placed at the bottom , which shows the symbolic nature of the stones (though we do not know its meaning for sure). The lack of external treatment of  these stones may have to do with the concept of ” ambiguous or scarcely formalized  architecture”,  which can be found  in ritual spaces from the Iron Age in the Northwest of the Iberian peninsula. On the other hand, at another time some valuable imported objects  were also placed there.

2007, The archeologist director, Xurxo Ayán at the bottom of the ditch. Behind him are the votive stones.

 

No ano 2013 no castro de Besomaño (Ribadumia, Pontevedra) Rafael Martínez atopou un caldeiro de bronce que fora enterrado intencionalmente nunha fosa no interior da croa, a carón da muralla. Para tal fin tiveron que dobrar o caldeiro e deformalo por completo. É un obxecto de moito valor.

In 2013 in the hillfort of Besomaño (Ribadumia, Pontevedra) Rafael Martinez found a bronze cauldron that had been intentionally buried in a grave inside the main enclosure, beside the wall. To be able to bury the cauldron inside the grave, it had to be bent  and completely distorted . It is a very valuable object.

caldeiro de Besomaño_emprazamento
Besomaño hillfort, hole with the metal cauldron

No  castro de Mallou (Carnota, A Coruña) no que se cría ser o “corpo de guarda” localizáronse varias pedras de gran tamaño. Ditas pedras, na nosa opinión, non proceden do derrube dos paramentos, nen nos parecen que sexa resultado  da non finalización dos traballos de edificación. Non cremos que o local no que se atopan sexa un “corpo de guarda” senón un pequeno reforzo defensivo interno na zona do aceso, o que se pode interpretar como un foxo. Este elemento defensivo resulta coerente xa que na zona de aceso o espazo está totalmente ocupado por edificacións.

In the Mallou hillfort (Carnota, A Coruña) in what was believed to be a “guard chamber” several large stones were found. In our opinion, these stones do not come from the collapse of the sides of the wall, and they do not seem to be the result of the incompletion of  the construction works.  Now we do not believe that this place was a “guard chamber”, we rather think that it is a small internal defensive reinforcement in the area of access, which can be interpreted as a ditch. This defensive element is consistent because the space in the area of access  is fully occupied by buildings.

Castro de Mallou_pedras en local interior
Castro de Mallou, vista do “corpo de garda” desde a croa. Mallou hillfort, view of the “guard chamber” from the main enclosure.
O Castro de Mallou xa vive
Castro de Mallou: pedras no interior do “corpo de garda”. Mallou hillfort: stones inside the “guard chamber”.

 

Conclusións /Conclusions

Nestes exemplos pódense apreciar certas pautas:

1.- Enterránse obxectos de valor. O vaso de Terroso ten bon acabado representado no engobe externo. Nas Travesas os materiais teñen valor en sí como a cístula, a doa ou a fibela, e outros polo facto de seren soterrados inteiros. Por ser valiosos pódense considerar como tesouros.

2.- Noutros casos, o soterramento dos materiais denota un claro valor simbólico. En Terroso e Travesas os cacharros non son atirados ao lixo. Están inteiros, algúns sen uso, outros mostran a secuencia progresiva de tamaños que parece tamén ter unha connotación simbólica.

3.- Nese ámbito simbólico tamén deben incluirse a deposición das pedras atopadas nos foxos como Neixón e Mallou.

4.- Non nos parece casual a relación de algúns destes depósitos coas zonas de aceso. Eis o caso de Travesas e Mallou. Sabemos que os acesos na Idade do Ferro do Noroeste están acompañados por un gran simbolismo, como se pasa co aceso á croa do castro das Travesas ou como acontece coas “portas” e  foxos de Pena Furada.

Por rematar con As Travesas, a decoración da cístula é unha reproducción ou copia de potes metálicos…. como o de Besomaño! (isto non é novidade hai tempo que o ten posto de manifesto Pepa Rey Castiñeira!)

In the former cases we can see some patterns:

1. Valuable objects were buried. The pot found in Terroso has a good finish represented by its external slip. Some materials found in Travesas have intrinsic value as the “cistula” (special pot), the glass bead or the omega brooch, and others by the fact of being buried entire. Because they can be considered as valuable treasures.

2. In other cases, the burial of materials denotes a clear symbolic value. In Terroso and Travesas in the pots are not thrown into the trash. The pots are entires, some unused, others show a progressive sequence of sizes it also seems to have a symbolic connotation.

3. In that symbolic range also must be included the deposition of stones found in the ditchs of Neixón and Mallou hillforts.

4. We do not seem casual the relationship of some of these deposits with the access areas. Here is the case of Travesas and Mallou. We know that access the Iron Age in the Northwest are accompanied by a great symbolism, as happens with the access to the main enclosure of Travesas or as with “gates” and ditches of Pena Furada.

By finishing with As Travesas, the decoration of the “cístula” is a reproduction or copy of metal cauldron …. as the Besomaño! (This is not new notice, since long time Pepa Rey Castiñeira has shown this relationship!).

Deixar unha resposta

introduce os teu datos ou preme nunha das iconas:

Logotipo de WordPress.com

Estás a comentar desde a túa conta de WordPress.com. Sair /  Cambiar )

Google photo

Estás a comentar desde a túa conta de Google. Sair /  Cambiar )

Twitter picture

Estás a comentar desde a túa conta de Twitter. Sair /  Cambiar )

Facebook photo

Estás a comentar desde a túa conta de Facebook. Sair /  Cambiar )

Conectando a %s

%d bloggers like this: