Saltar ao contido

Mais que simetrías, tamén proporcionalidade (II)

DSC00598

A intervención de 2007 permitiu escavar unha boa parte do aceso á croa. Este aceso ten dous grandes ámbitos: un externo escavado parcialmente, e outro interno escavado case na totalidade.

In 2007 the intervention allowed digging a great area in the access to the main enclosure. This access has two great fields: an outer field partially excavated, and other inner field almost completely dug.

Estruturación Aceso Croa_ámbitos_27_01_2016

Durante os traballos de rexisto fotográfico puidemos observar varias liñas de corte dispostas simetricamente na peneda, relacionadas coas actividades de execución (configuración básica deste espazo). Este facto indica que os criterios de simetría non só foran aplicados ás pezas arquitectónicas (muros ou peneda) senón que tamén se implementaran na fase de execución e por tanto figuraban nun planeamento previo. Non trataron de facer unha simples abertura na rocha, que posteriormente regularizarían cun revestimento externo. Os traballos de execución parecen estar ordenados (simetricamente) e previamente considerados.

 • Estas trazas de corte están relacionadas coa conformación dunha pequena caixa de cimentación no sector A, para albergar unha camada de rodaxe no limiar da entrada á croa.
 • Estas liñas de corte proseguen polo pasadizo (ámbito interno), axudando a conformar o apoio dos muros laterais.

During the photographic documentation works we could observe several cutting lines arranged symmetrically on the rock, related whit execution activities (basic configuration of this space). This fact show us that symmetrical rules not alone were applied to the architectonic pieces (walls or rock), but also they were implemented the in the execution phase, and therefore they were presented in the previous planning phase. The builders did not try to make a simple gap in the rock, which subsequently regularized with outer covering. The works of execution seem orderly (symmetrically) and previously considered.

 • These cutting traces are related to formation of a small box of foundation (sector A), in order to contain a layer of running gear on the threshold of the access to the main enclosure. 
 • These cutting traces continue by the passageway (inner field), which helping to configure the support of the lateral walls.

Estruturación_ambito interno

A proporcionalidade/Proportionality

A información planimétrica de detalle tamén ten sido moi elocuente:

A.- Os cortes na peneda (a pesar de algunha regularidade do lado norte) son perfectamente paralelas e están dispostas a 0.8-0.7 m. dos muros laterais.

B.- A plataforma , que configura o apoio dos muros laterais, tamén ten unha anchura similar en ambos lados de 0.40 m.

C.- Así, a anchura da área de tránsito ou rodaxe (excluíndo as zonas laterais de apoio) ten unha sección de entre 1.6 a 1.9  m.

D.- No ámbito exterior podemos relacionar algunha liña de corte (AI35_UE011) como continuación da traza do paramento exterior do muro lateral sul.

The detailed planimetric information has also been very eloquent:

 A.-  The cuttings on the rock (although some irregularities in the northern side) are perfect parallels and arranged to 0.8-0.7 meters to the lateral walls.

 B.-  The platform, which configure the supports of the lateral walls, has also a similar width in both sides (0.40 meters).

 C.- So, the width of the transit area or running gear has a section of between 1.6 to 1.9 meters (excluded the lateral walls supports).

 D.- In the outer field it could be connected some cutting line (AI35_UE011) which follows the trace of the exterior side the south wall.

Estruturación Aceso Croa_Simetrias e proporcionalidade_28_01_2016

A modo de hipótese, si proxectamos para adiante a faixa de tránsito basándonos nas regras de simetría e proporcionalidade, podemos observar relacións significativas:

 1. A área de tránsito coincide coa depresión que descreben as curvas de nivel na zona dianteira.
 2. O aceso descorre exactamente entre os bastións que franquean o aceso no sector mais externo.

As a hypothesis, if we project forward to transit area based on the rules of symmetry and proportion, we see meaningful relationships:

1. The transit area coincides with depression that describes the contours on the front.

2. The access pass exactly between the bastions which flank it in the outer sector.

Estruturación Aceso Croa_Hipótese_3_02_2016

Aínda a ser case evidente, este pequeno experimento ven de determinar por onde descorría a área de tránsito do aceso (neste sector resultaba moi manifesto). Hai tempo puxemos de manifesto a existencia dun programa “simbólico” no aceso. Este puido ser identificado pola disposición gradual e simétrica das pezas construtivas (non casual), quer ao facto de non funcionar como elementos portantes (traballar como unha estrutura).

A medición taquimétrica permitiu advertir a presenza de consideracións proporcionais:

 • A simetría na disposición das pezas está acompañada por unhas dimensións proporcionais.
 • A proporcionalidade incluso está presente na fase de desmonte para executar a apertura na peneda: os cortes son simétricos e teñen unhas dimensións semellantes. Algo similar acontece cos apoios dos muros laterais.

A verificación deste programa construtivo ten sido relevante non só para documentar un facto local, senón que ten servido tanto para establecer con certa verosimilitude a traza do aceso aínda sen escavar, como para destacar a importancia do planeamento construtivo nestas comunidades da Idade do Ferro.

Existe o preconceito de asociar “técnicas sistemáticas” ou “planeamento” na arquitectura antiga coa presenza de ángulos rectos e aliñacións, en oposición ás realizacións espontáneas e/ou aleatorias (vide p.e. a excelente obra de Jean-Pierre Adam, 1989, 2002).

En certos casos, pensamos que na construción interveñen individuos altamente capacitados, non só nun plano artesanal, senón politécnico, cun dominio claro do planeamento, a xeometría e a execución. Esta situación témola observado nos seguintes casos:

 • A disposición das pezas construtivas de Pena Furada (Coirós) denota un complexo programa astronómico, o cal non puido ser improvisado, senón resultado de observacións sistemáticas.
 • As simetrías das edificacións do castro de Mallou (Carnota), que tamén están presentes en moitos outros poboados da segunda idade do Ferro, como por exemplo o castro do Vieito (Viana do Castelo).
 • O zuncho de cimentación do castro das Travesas (Carral). Unha complexa obra de enxeñería no foxo do antecastro que reforza un terreno débil, pouco apto para receber de forma constante cargas arquitectónicas, por mor do nivel freático e a meteorización do substrato rochoso.
 • As veces os técnicos deixan asinadas as súas obras como na muralla do castro de Santo António (Afife); ou nalgunha escultura de guerreiro como o de Santa Comba (Cabeceiras de Basto). Convén lembrar que Santos Estévez ten posto de manifesto a composición xeométrica de destas esculturas.

Despite being almost obvious, this little experiment comes to determining where the transit area of the access ran (this sector was very evident). Time ago, we paid attention the existence of a “symbolic” program in the access. This could be identified by the gradual and symmetrical arrangement of the constructive parts (were not accident), and also by the fact the constructive parts not operate as supporting elements (they didn’t work as a structure).

The measurement tachometer allowed warned the presence of proportionate considerations:

The symmetry in the disposition of the pieces is accompanied by proportional dimensions

The proportionality is present even at the grubbing stage to make gap in the rock: the cuts are symmetrical and have similar dimensions. Something similar happens with the supports of the side walls.

The verification of this constructive program has been important, not only to document a local fact, but also it has served to establish the trace of the access still not excavated with certain plausibility, and highlight the importance of constructive planning in these Iron Age communities.

There’s a prejudice to associate “systematic techniques” or “planning” in the ancient architecture with the presence of right angles and alignments, as opposed to spontaneous achievements and/or random (see for example the excellent work of Jean-Pierre Adam, 1989, 2002).

In certain cases, we believe that in building highly capable individuals taken part, not only in an artisan plane, but also polytechnic with a clear dominance of the planning, implementation and geometry. This situation we have it noted in the following cases:

The arrangement of the pieces constructive Pena Furada (Coirós) denotes a complex astronomical program, which could not be improvised, but rather the result of systematic observations.

The symmetry of the buildings of the Mallou hillfort (Carnota), which are also present in many other towns of the second Iron Age as for example Vieito´s hillfort (Viana do Castelo).

The edge beam in Travesas hillfort (Carral). A complex engineering work in the ditch of the precinct which reinforces a weak land, poorly suited to receive steady architectural loads, because of the water table and the weathering of bedrock.

Sometimes the technicians leave signed his works as the walls of the Santo Antonio hillfort (Afife); or in some sculpture like the warrior of Santa Comba (Cabeceiras de Basto). It is appropriate to remember that Santos Estevez has revealed the geometric composition of these sculptures.

One thought on “Mais que simetrías, tamén proporcionalidade (II) Deixar un comentario

 1. Interesante información e reflexións sobre como construían os castrexos, e que me leva a pensar que hoxe en día facémolo peor que eles nalgúns casos…

Deixar unha resposta

introduce os teu datos ou preme nunha das iconas:

Logotipo de WordPress.com

Estás a comentar desde a túa conta de WordPress.com. Sair /  Cambiar )

Google photo

Estás a comentar desde a túa conta de Google. Sair /  Cambiar )

Twitter picture

Estás a comentar desde a túa conta de Twitter. Sair /  Cambiar )

Facebook photo

Estás a comentar desde a túa conta de Facebook. Sair /  Cambiar )

Conectando a %s

A %d blogueros les gusta esto: